Regulamin serwisu internetowego adblue.com.pl 

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin (dalej określany jako "Regulamin") definiuje ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego udostępnianego pod adresem http://www.adblue.pl (dalej określanego jako "Serwis") przez Brenntag Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. J. Bema 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003388, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 749-15-15-495 i dalej określaną jako "Spółka".

1.2. Użytkownikiem Serwisu (dalej określanym jako "Użytkownik") jest każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z treści Serwisu poprzez dostęp do nich za pośrednictwem sieci internetowej lub plików komputerowych, zapisanych na dowolnych nośnikach informacji.

1.3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia Regulaminu.

1.4. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, sprzeczny z Regulaminem lub naruszający dobre obyczaje.

1.5. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu oraz prawo do wstrzymania udostępniania Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.


2. Prawa autorskie i prawa pokrewne

2.1. Przesyłając Spółce za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikacji jakiekolwiek informacje, Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich ani dobrych obyczajów i wyraża zgodę na ich dowolne wykorzystanie przez Spółkę, w tym na ich publikację w Serwisie, rozpowszechnianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drukiem.

2.2. Wszelkie należące do Spółki prawa związane z treścią Serwisu są zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie w celach komercyjnych jest zabronione. Zabrania się usuwania informacji o prawach autorskich i prawach pokrewnych Spółki i innych podmiotów z jakichkolwiek materiałów i treści zawartych w Serwisie, w szczególności, lecz nie wyłącznie, zabrania się usuwania informacji, dotyczących praw do znaków towarowych i źródeł znajdujących się w Serwisie informacji.

2.3. Wszelkie materiały informacyjne, graficzne, multimedialne i inne, stanowiące część lub dostępne na stronach Serwisu stanowią własność intelektualną Spółki lub stron trzecich i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie tych materiałów poprzez powielanie, przetwarzanie, publikację i udostępnianie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Spółki lub innych podmiotów, będących właścicielami praw majątkowych do tych materiałów.


3. Ochrona prywatności

3.1. Korzystanie z niektórych zasobów  Serwisu może wymagać podania danych użytkownika . Zakres wymaganych danych każdorazowo określany jest w odpowiednich sekcjach Serwisu. Użytkownik, którego podane wcześniej dane ulegną zmianie, powinien dokonać ich aktualizacji w Serwisie.

3.2. Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, gromadzonych i przetwarzanych w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu. Użytkownicy mogą ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Spółkę, oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

3.3. Osoba, która przekazała za pośrednictwem Serwisu przekazała Spółce swoje dane ma prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, ma prawo do złożenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na istotne okoliczności, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub ich przekazywania innym administratorom danych.


4. Wymagania techniczne

4.1. Wykorzystanie pełnych możliwości Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

  • Przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza, Firefox 3,5 lub nowsza, Chrome 5 lub nowsza, Opera 11 lub nowsza,
  • Systemy operacyjne MS Windows, Mac OS X,
  • Włączona obsługa JavaScript, plugin Adobe FlashPlayer w wersji 9+.


5. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

5.1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby udostępniane w Serwisie informacje były aktualne i wolne od błędów. Wszelkie zawarte w Serwisie informacje mają jednak wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią porad, zaleceń, konsultacji ani wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Spółka nie gwarantuje więc kompletności, aktualności, poprawności ani adekwatności prezentowanych w Serwisie informacji do potrzeb Użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, obejmujących całość lub niektóre tylko fragmenty Serwisu w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie.

5.2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby Serwis dostępny był w sposób ciągły i dla wszystkich Użytkowników oraz aby był poprawnie wyświetlany przez wszystkie komputery o typowych konfiguracjach sprzętu i oprogramowania. Spółka nie gwarantuje jednakże, że poprawne korzystanie z Serwisu możliwe będzie przy użyciu każdej konfiguracji. Korzystanie z niektórych obszarów i funkcjonalności Serwisu może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu. Bliższe informacje na ten temat znaleźć można na stronach ?Pomoc? Serwisu.

5.3. Użytkownik, decydując się na korzystanie z Serwisu przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Serwis lub poczta elektroniczna nie zapewnia poufności przesyłanych danych, ani ochrony przed innymi zagrożeniami, takimi jak wirusy komputerowe. Spółka zobowiązuje się do bieżącego monitorowania Serwisu w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń dla Użytkowników, jednak nie gwarantuje, że Serwis zawsze wolny jest od takich zagrożeń.

5.4. W treści Serwisu znajdują się odnośniki (linki) do zasobów internetowych zarządzanych przez podmioty inne niż Spółka. Spółka informuje, że nie ma wpływu na zawartość tych zasobów i nie bierze odpowiedzialności za skutki korzystania z nich przez Użytkownika.


6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Brenntag Polska.

6.2. Brenntag Polska zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie Brenntag Polska i wchodzą w życie z dniem publikacji.